Data: 23-24.04.2022

Montewhite LADY MELISSA
𝙀𝙐𝙍𝙊𝙋𝙀𝘼𝙉 𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟮 & 𝘽𝙊𝙎

MONTEWHITE Dolina Marzeń
𝙀𝙐𝙍𝙊𝙋𝙀𝘼𝙉 𝙅𝙐𝙉𝙄𝙊𝙍 𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟮

Montewhite LADY VELVET LOVE
𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙋𝙐𝙋𝙋𝙔 𝙄𝙉 𝘽𝙍𝙀𝙀𝘿 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟮

Montewhite OH MAMA MIA
𝘽𝙀𝙎𝙏 𝘽𝘼𝘽𝙔 𝙄𝙉 𝘽𝙍𝙀𝙀𝘿 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟮